Khoa Công nghệ Thông tin - Đại Học Khoa học Huế

Khoa Công nghệ Thông tin - Đại Học Khoa học Huế

Ngày thành lập:

Điện thoại: 054.3826767

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ , thành phố Huế

Người đại diện: Hoàng Quang

Email:

Website: http://it.husc.edu.vn/
 Bản in]